Setup Menus in Admin Panel

Hantera kolumner

Ladda ner exempelfil och övningsfil Hantera-kolumner.xlsx

Ändra kolumnnamn

Gör så här för att byta namn på kolumner:

 • Dubbelklicka i kolumnrubriken.
 • Fyll i namnet.
 • Bekräfta inmatningen med Enter.

Ta bort kolumner

Ibland finns det extra tomma kolumner som du inte är intresserad av att behålla.

 • Markera de kolumner du inte vill ha kvar.
 • Klicka på första kolumnen, håll ner Ctrl-tangent och markera fler kolumner som inte behöver ligga bredvid varandra.

eller

 • Markera första kolumnen och hålla nere Shift -tangenten och markera den sista kolumner för att markera flera kolumner bredvid varandra.
 • Välj Ta bort kolumner [Remove Columns] från menyfliken Start [Home].

eller

 • Tryck på tangenten Delete på tangentbordet.

Tips!

Det går även att högerklicka på en kolumnrunrik och välja Ta bort kolumner [Remove Columns].

Ta bort många kolumner

Behöver du ta bort många kolumner kan det vara enklare att göra tvärt om.

 • Markera de kolumner du vill behålla.
 • Klicka på Ta bort kolumner [Remove Columns] på menyfliken Start [Home].
 • Välj Ta bort andra kolumner [Remove Other Columns].

Välja kolumner

Har du läst in väldigt många kolumner och behöver ta bort kolumner på flera ställen kan det vara ännu enklare att göra det via menyn.

 • Klicka på Välj kolumner [Choose Columns] på menyfliken Start [Home].
 • Markera de kolumner du vill behålla i dialogrutan.

Gå till kolumn

Har du väldigt många kolumner och behöver gå till en viss kolumn, går det att göra det via menyn.

 • Klicka på Välj kolumner [Choose Columns] på menyfliken Start [Home].
 • Välj Gå till kolumner [Go To Columns].
 • Markera den kolumn du vill gå till i dialogrutan.

Slå ihop kolumner

Det går att slå ihop två eller flera kolumner till en kolumn.

 • Markera kolumnerna.
 • Högerklicka på en av kolumnrubrikerna.
 • Välj Slå ihop kolumner [Merge Columns].

eller

 • Välj Slå ihop kolumner [Merge Columns] på menyfliken Transformera [Transform].

 • Välj vilket tecken som ska separera kolumnerna, till exempel Blanksteg [Space].
 • Ge den nya kolumnen ett namn.

Tips!

Kolumnerna behöver inte ligga bredvid varandra. Håll ner Shift -tangenten och gå med piltangenterna för att markera kolumner bredvid varandra eller håll nere Ctrl och klicka för att markera kolumner som inte angränsar till varandra.

Tips!

Menyvalet Slå ihop kolumner [Merge Columns] finns både på menyfliken Lägg till kolumn [Add Column] och på menyfliken Transformera [Transform]. I det ena fallet skapas det en till ny kolumn och de ursprungliga kolumnerna bibehålls. I det andra fallet ersätts de markerade kolumner med en ny kolumn.

Tips!

Om du vill slå ihop kolumner, via valet Slå ihop kolumner [Merge Columns] på menyfliken Start [Home] i Frågeredigeraren [Query Editor] behöver båda kolumnerna ha samma datatyp .

Dela upp kolumner

Du kan dela upp en kolumn i flera kolumner.

 • Markera kolumnen.
 • Klicka på menyvalet Dela upp kolumn [Split Column] på menyfliken Start [Home].
 • Välj Efter avgränsare [By Delimiter].

 • Gå med på att dela upp värden med hjälp av en avgränsare, till exempel Blanksteg [Space].
 • Välj om värden ska delas upp vid Varje förekomst av avgränsaren [Each occurrence of the delimiter] eller i början eller på slutet.
 • Klicka på OK.

Tips!

Om du vill använda möjligheten att dela upp innehållet i en kolumn till två kolumner, via valet Dela upp kolumn [Split Column] på menyfliken Start [ Home] i Frågeredigeraren [Query Editor] behöver datatypen vara Text [Text].

Flytta kolumner

Om du behöver byta plats på en eller flera kolumner i Frågeredigeraren [Query Editor] är det bara att markera kolumnen/kolumnerna och ta tag i kolumnrubriken och dra dem till sin nya plats.

Flytta till början eller till slutet

Det går även att högerklicka på kolumnrubriken och välja Flytta [Move] längst ner på menyn.

Här går det att välja att flytta kolumner till början eller slutet av tabellen.

Duplicera kolumn

Det går att duplicera kolumner om du behöver en extra kolumn med samma värden. Den nya kolumnen placeras sist i tabellen.

 • Högerklicka på kolumnrubriken.
 • Välj Duplicera kolumn [Duplicate Column].

Tips!

Du hittar även Duplicera kolumn [Duplicate Column] på menyfliken Lägg till kolumn [Add Column].

Övning – Hantera kolumner

Öppna filen från övningsmappen och öva på att hantera kolumner.

Öva på: Övning/facitfil
Ändra kolumnrubriker, ta bort kolumner och sammanfoga kolumner

 • Läs in tabellen till Power Query.
 • Ändra kolumnrubrikerna så de innehåller svenska tecken.
 • Ta bort tomma kolumner på lämpligt sätt.
 • Se till att alla kolumnerna har samma datatyp.
 • Markera den tre resterande kolumnerna.
 • Sammanfoga kolumnerna via menyvalet Så ihop kolumner [Merge columns] på menyfliken Transformera [Transform].
 • Lägg in ”-” bindestreck som avgränsare.
 • Se till att den nya kolumnen har datatypen Datum [Date].
 • Sortera datumen fallande.
 • Läs in resultatet tillbaka till Excel.
Hantera kolumner.xlsx

Setup Menus in Admin Panel