Setup Menus in Admin Panel

Vad är Power Pivot?

POWER PIVOT

Power Pivot är en del av Microsofts BI (Business Intelligence). Programmet finns både som en klientversion (i Excel) och som en serverkomponent (i SQL Server) för bredare beslutsstödslösningar. Power Pivot ingår också i Power BI Desktop och Power BI.com. Power Pivot ett tilläggsprogram som du behöver aktivera i Excel.

I denna kurs genomförs visning och dokumentation av Power Pivot i Excel, men du kan givetvis applicera kursens alla formler och funktionaliteter i Power BI eller Power BI Desktop – om du skulle använda dessa program istället för Excel.

Vad är Power Pivot?

Idag (2021) består Microsoft BI av minst sex Power-komponenter:

Power Query Power BI.com
Power Pivot Power BI Desktop
Power View Power Map

Man brukar säga att Power Pivot är motorn/hjärtat bland komponenterna ovan. I de flesta fall används Power Pivot i bakgrunden när du använder de andra komponenterna.

Med Power Pivot får du mer beräkningskraft än vad som tidigare varit möjligt och kan göra snabbare analyser med högre kvalitet av stora datamängder. Power Pivot kan importera miljontals rader från multipla datakällor samtidigt. Du kan sedan skapa relationer/kopplingar mellan de olika tabellerna och länka dem samman till en datamodell. Sedan kan du skapa rapporter med pivottabeller, pivotdiagram, utsnitt och formler. Dynamiska dashboards, instrumentpaneler och rapporter görs enkelt i det bekanta Excel-gränssnittet. Allt detta går att göra i din vanliga dator.

Power Pivot använder en beräkningsteknik som är lik den som används i t.ex. Qlik View. Genom att lagra data smartare (kolumnmässigt) kan programmet utföra större beräkningsoperationer i minnet. I bakgrunden är det faktiskt så att användaren bygger en beslutsstödskub (datamodell) och det är faktiskt möjligt att skapa en Power Pivot-modell i klientverktyget och sedan skapa en kub i Microsoft SQL-server för att använda i en större beslutsstödslösning. Power Pivot komprimerar också filstorleken rejält. Det är inte ovanligt att Excelfiler på 100 Mb kan krympa till 10 Mb eller 3 Mb när data lagras i Power Pivot. Exakt hur stor datakomprimeringen blir beror på hur data är strukturerad och antalet upprepningar i kolumnerna.

Reflektioner från en controller

Jag har jobbat med ekonomi och controlling i flera olika bolag under lång tid. Mycket av mina uppgifter har varit att ta fram analysmaterial för diverse olika ändamål och områden. Det har varit allt från underlag till investeringar, nedläggningsbeslut, produktions- och produktkalkyler, bemanning och givetvis vanliga underlag för uppföljning av utfall, budget och prognos.

Vad som snabbt slog mig i mitt arbete vara att när chefer och ledningsgrupper fått sitt material kom de tillbaka med följdfrågor och ville ha ytterligare information på nya dimensioner eller andra nivåer än de som de fått i det ursprungliga materialet.

Då är det många som helt enkelt får börja om från början och göra om mycket av det jobb som man lagt ner på den ursprungliga rapporteringen. Genom att utnyttja kraftfullheten i pivottabeller kan du undvika mycket av detta extrajobb, genom att ha med större datamängder och fler dimensioner i sina dataanalyser från början.

Power Pivot har dessutom utvecklat detta arbetssätt så att du nu kan behandla större datamängder på ett snabbare sätt och dessutom slippa använda funktioner som t.ex. LETARAD, INDEX och PASSA i samma omfattning. Datahämtning, uppdatering och strukturförändringar underlättas också betydligt när dina data är strukturerade i en datamodell i Power Pivot.

Varför använda Power Pivot istället för vanliga pivottabeller?

Pivottabeller är det överlägset bästa verktyget i Excel när det gäller att analysera och rapportera data. Det finns flera anledningar att fundera på om Power Pivot är att föredra framför vanliga pivottabeller. Notera dock att om du inte har något av behoven som Power Pivot uppfyller, så är det snabbare och enklare att använda vanliga pivottabeller.

Några fördelar Power Pivot jämfört med vanliga pivottabeller:

  • Du kan koppla en pivottabell mot flera källtabeller samtidigt. Du slipper använda formler som t.ex. LETARAD för att skapa en tabell för användning mot pivottabeller och diagram
  • Stora datavolymer. Skapa pivottabeller från mer än en miljon rader. Inga problem. Teoretiskt ligger gränsen över en miljard rader.
  • Datakomprimering är betydligt bättre i Power Pivot. Dina filer blir betydligt mindre när du använder Power Pivot jämfört med att hålla data i Excel.
  • Även om det finns mycket avancerade funktioner och funktionaliteter i Power Pivot, så krävs ingen expertkunskap för att sammanställa data från flera kalkylblad. Det är många gånger lättare i Power Pivot än i standard Excel då du slipper använda letafunktioner och referensfunktioner etc.
  • Flera datakällor. Importera data från olika källor. Inga problem. Textfiler, Oracle, Sybase, Teradata, SQL Server, Atom, Informix, IBM DB2, Azure Data Mart, Excel eller andra källor som stödjer ODBC eller OLEDB.
  • Namnuppsättningar. Du kan göra asymmetriska jämförelser som inte är möjliga i vanliga pivottabeller. Det går att skapa pivottabeller i Power Pivot med en kolumn för Utfall föregående år och en med Budget under aktuellt år jämte varandra, vilket inte är möjligt i vanliga pivottabeller.
  • Time Intelligence funktioner som kan hantera räkenskapsår, parallella perioder etc.
  • DAX-språket. Det nya formelspråket DAX (Data Analysis Expression) möjliggör långt mycket mer än ”beräknade fält” i vanliga pivottabeller. Klara likheter finns till MDX-formler för dem som känner till det. Det går att kan göra beräkningar som YTD, MTD etc.
  • Power Pivot separerar automatiskt diagram och tabell från varandra. Du slipper flytta diagram/tabell till annan flik.

Du bör avväga när du behöver använda Power Pivot och inte. Finns inte behoven så ska du välja vanliga pivottabeller eftersom de är enklare och har en bättre kompatibilitet mellan versioner av Excel.

Setup Menus in Admin Panel