Setup Menus in Admin Panel

Målsökning

I avsnittet behandlas hur verktyget Målsökning [Goal Seek] fungerar och kan lösa annars tidsödande operationer.

Ladda ner Excelfil: Målsökning.xlsx

 

Målsökning [Goal Seek] – textavsnitt

Ett inbyggt analys-verktyg i Excel heter Målsökning [Goal Seek], vilket du kan använda för att lösa en beräkning/ekvation med en okänd variabel.

För att Målsökning ska fungera så behöver det finnas en färdig beräkning/formel i en cell, kallad Målcell [Set cell]. Sedan sätter du önskat resultat för denna cell, kallad Värde [To value]. Till sist kan du med hjälp av Målsökning [Goal Seek] räkna fram en okänd variabel från beräkningen, kallad Justerbar cell [By changing cell].

Exempel 1

I det här exemplet har vi ett antal tester gjorda med en poäng för varje test. Nu är det ett test kvar och för att erhålla Godkänt behöver det sammanlagda medelvärdet för samtliga tester var 70 poäng.

Målsättningen är att på förhand få reda på vilken poäng “Test 5” behöver ha för att det sammanlagda medelvärdet ska bli 70. Detta kan vi räkna fram med hjälp av verktyget Målsökning [Goal Seek].

 • Men vi behöver ha en beräkning (formel) för att Målsökning [Goal Seek] ska fungera och den har vi i cell B7 (Slutgiltigt medel).
 • Där räknar vi medelvärdet för alla 5 testerna.
 • Sedan har vi då cell B6 som är vår okända variabel (Justerbar cell [By changing cell]) som kommer att räknas fram.

Just nu är medelvärdet 65 och frågan är: Hur många poäng behövs på Test 5 för att sammanlagda medelvärdet ska bli 70?

Öppna Målsökning

C:\Users\Robert\AppData\Local\Temp\SNAGHTML147681b.PNG

 • På menyfliken Data, klicka på knappen Konsekvensanalys [What-If-Analysis] och välj Målsökning [Goal Seek].

Nu öppnas dialogrutan för Målsökning [Goal Seek]och det är tre fält som ska fyllas i.

 • Målcell [Set cell] – den cell där beräkningen finns.

I detta exempel B7 med MEDEL-beräkningen.

 • Värde [To value] – är det tänkta värdet för målcellen.

Det går endast att skriva in ett värde (inte använda cellreferens).

 • Justerbar cell [By changing cell] – cellen som är den okända variabeln.

I detta exempel B6.

 • Klicka sedan OK för att starta beräkningen av den okända variabeln för att få fram önskat värde i målcellen.

Efter en stund har Excel räknat fram värdet och skriver in värdet i Excel-kalkylen i den justerbara cellen.

Nu kan vi se svaret på frågeställningen, Test 5 behöver vara på 90 poäng för att det totala medelvärdet ska bli 70.

 • Klicka OK för att acceptera inmatningen eller Avbryt för att återställa cellen/kalkylen igen.

Så länge det finns en okänd variabel kan du använda Målsökning [Goal Seek] för att hitta värdet som matchar önskat resultat av en beräkning.

Exempel 2

I det här exemplet med målsökning ska vi ta reda på hur många gäster vi max kan bjuda där vi har en budget som sätter ramarna.

I cell B4 (se bilden) är det en beräkning för den totala kostnaden och just nu är den lika med Bokningskostnad för att det inte är några gäster inräknade.

I exemplet sätts en Budget på 15 000 och använder sedan verktyget Målsökning [Goal Seek] för att få reda på hur många gäster som max ryms inom budgeten.

C:\Users\Robert\AppData\Local\Temp\SNAGHTML147681b.PNG

 • På menyfliken Data, klicka på knappen Konsekvensanalys [What-If-Analysis] och välj Målsökning [Goal Seek].

Nu öppnas dialogrutan för Målsökning [Goal Seek] och det är tre fält som ska fyllas i.

 • Målcell [Set cell] – den cell där beräkningen finns.

I detta exempel B4 med kostnadsberäkningen.

 • Värde [To value] – är det tänkta värdet för målcellen.

Här blir det budgeten på 15 000. Det går endast att skriva in ett värde (inte använda cellreferens).

 • Justerbar cell [By changing cell] – cellen som är den okända variabeln.

I detta exempel B3 (Antal gäster).

 • Klicka sedan OK för att starta beräkningen av den okända variabeln för att få fram önskat värde i målcellen.

Efter en stund har Excel räknat fram värdet och skriver in värdet i Excel-kalkylen i den justerbara cellen.

Resultatet med budgeten satt på 15 000 blev att vi kan bjuda max 13,6 gäster för att hålla oss inom de ekonomiska ramarna som vi har satt upp. Detta bör då avrundas nedåt.

 • Klicka OK för att acceptera inmatningen eller Avbryt för att återställa cellen/kalkylen igen.

Setup Menus in Admin Panel