Setup Menus in Admin Panel

Skapa, köra och redigera makron

I detta avsnitt lär du dig skapa ett eget makron och använda det. Du ser också hur du kan ändra ditt makro i koden.

Ladda ner Excelfil: Skapa, köra och redigera makron.xlsm

 

Skapa och redigera makro – textavsnitt

Makron kan skapas genom att skriva in kod i VBA-editorn i Excel eller genom att spelas in med en inspelningsfunktion i programmet. I detta avsnitt använder vi inspelningsfunktionaliteten i Excel.

I exemplet nedan skapas ett makro för att formatera cell/cellområden med ett anpassat talformat. Talformatet är “Tusentalsavgränsare utan decimaler”, kanske det mest använda talformatet som inte finns som ett färdigt format i programmet.

Fördelen att ha ett makro och en knapp för detta är att du slipper göra stegen för formatering varje gång och det går snabbare. Nackdelen (som med alla makron) är att ångrafunktionaliteten försvinner varje gång du utför ett makro i Excel.

Under menyfliken Start [Home] finns gruppen Tal [Number] som innehåller ett antal snabbåtkomliga talformat.

Här finns inget talformat för tusentalsavgränsat tal utan decimaler. Varje gång detta talformat ska appliceras behöver du gå in i dialogrutan Formatera celler [Format Cells] och välja Tal [Number] till vänster och sedan klicka i Använd tusentalsavgränsare() [Use 1000 Separator ()] och minska decimaler till 0 för att sedan klicka OK.

Spela in makro

För att effektivisera ditt arbete och slippa denna procedur (kanske tusentals gånger varje år), så kan du skapa ett enkelt makro och utföra detta med kortkommando i stället.

Vi ser dessutom på hur du kan koppla detta makro till en knapp som vi infogar i menyfliken Start [Home] bredvid gruppen Tal [Number].

  • Klicka på menyfliken Utvecklare [Developer] (1 i bilden ovan).
  • Klicka sedan på knappen Spela in makro [Record Macro] (2).

En bild som visar silhuett, valv Automatiskt genererad beskrivningTips! Knappen Spela in makro [Record Macro] finns även längst bort till höger på menyfliken Visa [View] under alternativet Makro [Macro].

En bild som visar silhuett, valv Automatiskt genererad beskrivningTips! Om du saknar menyfliken Utvecklare [Developer], aktiverar du den via ArkivAlternativAnpassa menyfliksområdet – [File – Options – Customize Ribbon – Developer] och där kan du kryssa i kryssrutan för Utvecklare[Developer].

  • När dialogen Spela in makro [Record Macro] öppnas ger du ditt makro ett namn (3) (TusentalsavgränsareUtanDecimaler].
  • Vill du tilldela ett kortkommando till makrot väljer du det i nästa fält (4) (Ctrl + Shift + U).
  • I listpilen väljer du sedan Arbetsboken Egna makron [Personal Macro Workbook] (5).

På detta sätt gör du makrot tillgängligt i alla dina arbetsböcker.

  • I fältet Beskrivning [Description] kan du skriva kort vad makrot innebär (6).

När du klickar OK så börjar inspelningen av makrot.

  • Det enda du ska göra är att välja formatera celler, välja Tal [Number] och klicka i tusentalsavgränsare utan decimaler [Use 1000 Separator ()] (se bild ovan).

  • Därefter klickar du på knappen Stoppa inspelning [Stop Recording].
  • Sedan klickar du på knappen Makron [Macros] på menyfliken Visa [View] eller på menyfliken Utvecklare [Devoloper] och du ser där att ditt makro finns i listan.

Visa makrokod

Har du sparat makrot i den arbetsbok som du ska använda makrot i, kan du titta på den VBA kod som skapats i VBA-editorn.

  • Klicka på knappen Redigera [Edit] till höger när makrot är markerat.

Då visas koden som i bilden ovan.

Redan nu kan du använda makrot/kortkommandot för att applicera ditt talformat.

Setup Menus in Admin Panel