Setup Menus in Admin Panel

XLETAUPP, del 1

XLETAUPP [XLOOKUP] är en leta upp-funktion vilken täcker in flera tidigare varianter i Excel. Lär dig alla alternativ och se vilka möjligheter som du får tillgång till. Denna funktion är endast tillgänglig i Excel för Microsoft 365.

Ladda ner exempelfilen XLETAUPP-1.xlsx.

 

XLETAUPP, [XLOOKUP]

Funktionen XLETAUPP [XLOOKUP] är en efterlängtad funktion i Excel för Microsoft 365. Det inte bara ersätter andra leta-uppfunktioner utan kompletteras också med funktionalitet som inte tidigare fanns. Är du van att använda LETARAD [VLOOKUP] sedan tidigare så blir det inga problem att gå över till den nya XLETAUPP [XLOOKUP] då de fungerar på samma sätt. Dock finns det några skillnader som bara är till fördel.

Tips!

Funktionen XLETAUPP [XLOOKUP] finns endast tillgänglig i Excel för Microsoft 365. Den är inte bakåtkompatibel.

Funktionens delar

XLETAUPP [XLOOKUP] innehåller sex argument varav tre argument är valfria.

XLETAUPP (lookup, lookup_array, return_array, [not_found], [match_mode], [search_mode])

Argument

  • lookup – Letauppvärde.
  • lookup_array – Matrisen som ska sökas i.
  • return_array – Matrisen som ska ge returvärdet.
  • not_found – (valfri) Värde som ska returneras om ingen matchning finns.
  • match_mode – (valfri) 0 = exakt matchning (standard), -1 = exakt match eller nämsta lägre, 1 = exakt matchning eller närmsta högre, 2 = matchning med wildcard/jokertecken.
  • search_mode – (valfri) 1 = sökning uppifrån och ner (standard), -1 = sökning nerifrån och upp, 2 = binär sökning stigande, -2 = binär sökning fallande.

Enkel sökning

I första exemplet ska vi använda XLETAUPP [XLOOKUP] för en klassisk uppletning. Egentligen precis som LETARAD [VLOOKUP] hade fungerat på samma sätt. Det är dock en liten detalj som skiljer. Vi har en lista med Land i första kolumnen och övrig information i följande kolumner.

Nu ska vi söka upp Huvudstad med Land som letauppvärde.

=XLETAUPP(B2;B5:B33;D5:D33)

=XLOOKUP(B2;B5:B33;D5:D33)

Första argumentet anger vi letauppvärdet (Island). Men sedan kommer skillnaden. Det andra argumentet (lookup_array) anger vi endast kolumnen som ska vi letar i och det tredje argumentet (return_array ) anger i kolumnen som ska resultera svaret från. I detta exempel Huvudstad. Det innebär att vi inte behöver markera hela listan utan endast de kolumner som är aktuella för vår sökning. Dessutom behövs inte räkna kolumner och ange ett kolumnindex.

Viktigt att notera är att som standard är det exakt matchning som gäller. Anger vi ingenting (som i exemplet) så används exakt matchning som vi oftast vill använda. Detta skiljer sig från exempelvis LETARAD [VLOOKUP]. Alltså en mycket enklare letaupp-funktion.

Sökning till vänster i en lista

Med XLETAUPP [XLOOKUP] kan vi göra sökningar och få resultat från en lista oberoende hur kolumnerna är placerade. Tidigare fick vi använda INDEX med PASSA [MATCH] om inte strukturen för listan var korrekt. I följande exempel har vi kolumnerna i ”fel” ordning men vi ser att detta inte spelar någon roll.

Kolumnen vi letar i (Land) är längst till höger och kolumnen med resultat (Befolkningsmängd) ligger längs till vänster. Vi letar upp till vänster på raden med matchning.

Inbyggd felhantering

Ett av argumenten i XLETAUPP [XLOOKUP] hanterar fel, eller när det inte finns någon matchning av sökvärdet. Felet visas som SAKNAS [N/A] men genom att hantera eventuella fel kan vi i stället ange en egen text. Tidigare fick man använda exempelvis OMFEL [IFERROR] för att hantera fel.

I exemplet ska vi ange ett land (Sverige) som inte finns och detta resulterar i ett fel.

Genom att lägga till ett argument så kan vi i stället visa ett eget felmeddelande.

För det fjärde argumentet [if_not_found] anger vi nu en egen text och sätter texten inom citattecken (”Ingen träff”). Istället för SAKNAS [N/A] visas nu vår egen text.

Valet av innehåll är valfritt men text (bokstäver och tecken) behöver sättas inom citattecken. Tal/siffror kan skrivas som vanligt. Men vanligast är att inte visa någonting (tomt) och du kan i stället ange dubbla citattecken (””).

Letakolumn

Ytterligare en nyhet med XLETAUPP [XLOOKUP] är att den också fungerar att leta kolumnvis och returnera värden från en vald rad. Detta innebär en stor flexibilitet då vi inte är beroende på hur vår källdata är uppställd på samma sätt som tidigare.

Ett enkelt exempel för att visa hur leta kolumnvis går till.

Årtalen som vi letar upp är uppställa kolumnvis och det blir vår matris att leta i (B4:F4) sedan anger vi matrisen för resultat (B5:F5). Genom att ändra årtal (D2) så letas motsvarande värde upp på rad 5. Exakt matchning tillämpas eftersom det är standard.

Setup Menus in Admin Panel